ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για συντομία καλούμενος ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019)

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ («Ε.Π.Ο.»), η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δη τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο. Ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό του Εντολέα λειτουργεί η εταιρεία Connectline.

Τόσο από τον Υπεύθυνο, όσο και τον Εκτελούντα την επεξεργασία, εφαρμόζονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων έναντι των παντός είδους κινδύνων, ιδίως τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ άδειας κοινολόγησης ή προσπέλασης αυτών και εν γένει έναντι κάθε άλλης μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας («Παραβίαση Ασφάλειας Δεδομένων»). Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε τις καλύτερες των προσπαθειών μας για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απολύτως την ασφάλεια αυτών όταν διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Νομική βάση της επεξεργασίας, καθορίζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 6§1γ ήτοι, επεξεργασία απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας. Με σκοπό λοιπόν την εκκίνηση και ομαλή λειτουργία των διαδικασιών ενώπιον των Επιτροπών, (όπως προβλέπονται στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας,) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ορθή απονομή του Δικαίου, απαραίτητη προϋπόθεση παραδεκτού αποτελεί η προσκόμιση του εκάστοτε παραβόλου που έχει εκδοθεί από την Ομοσπονδία. Για την έκδοση αυτού, συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα (ορισμένα είναι προαιρετικά), τα οποία ο χρήστης έχει παράσχει. Ενδεικτικά ζητούνται τα κάτωθι:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, κ.λ.π.
  • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λ.π.
  • Δεδομένα πληρωμής: Τιμολόγιο, ΔΟΥ κ.λ.π

Όλες οι πληροφορίες που αποκτά τόσο η Ε.Π.Ο., όσο και η Connectline, ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των ρόλων και των υποχρεώσεών τους δεν θα χρησιμοποιούνται με ανήθικο τρόπο, ή κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ, ούτε θα αποκαλύπτονται τέτοιες εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους (εκτός εάν νόμος ή κανονιστικές πράξεις μας υποχρεώσουν) χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση των υποκειμένων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο., είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις της Αρχής, αποδέκτες μπορεί να είναι οι Δικαστικές Αρχές, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλες Ανεξάρτητες Αρχές.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για την ελάχιστη δυνατή περίοδο:

– για κάθε επίσκεψη χρήστη σε ιστοσελίδα με στοιχεία του browser (request headers) και του ip του, τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται για (30) τριάντα ημέρες για λόγους ασφάλειας από παραβίαση ή απάτη
– όσα δεδομένα καταχωρούνται κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, διατηρούνται για 6 (έξι) έτη, για την εκπλήρωση των προβλεπομένων εννόμων υποχρεώσεων που βαρύνουν την Ομοσπονδία
– ενώ τα δεδομένα που εισάγονται για τη αγορά και τυπώνονται εγγράφως στο παράβολο, αλλά και ο κωδικός πληρωμής RF, παραμένουν αποθηκευμένα στο αρχείο της Ομοσπονδίας, μέχρι την παραγραφή τυχόν νομικών αξιώσεων και για άλλους 2 μήνες μετά τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας παραγραφής (ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός προσώπου που μπορεί να προβάλει αξίωση στο τέλος της ισχύουσας περιόδου.)

Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώσουν την Ε.Π.Ο. σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερθέντων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.

Σημειώνεται πως ο χρήστης διαθέτει τα εξής δικαιώματα:

  • Έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, τηρούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία.
  • Έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή και να αρνηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, η ικανοποίηση όμως τέτοιων αιτημάτων γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων που τον αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους (εκτός και αν νόμος ή κανονιστικές πράξεις καθορίζουν συγκεκριμένα διαστήματα τήρησης.)
  • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχει αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
  • Επίσης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλεται ο ίδιος και τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται στη νομοθεσία, δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε ή να ικανοποιήσουμε πλήρως τα αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων, π.χ. ενδέχεται να υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε κάποια από τα προσωπικά δεδομένα αφού έχει ζητηθεί η διαγραφή τους, για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Τέλος, αναφορικά με την πολιτική cookies μπορείτε να ενημερωθείτε στην κάτωθι διεύθυνση: https://devowl.io/2021/woocommerce-cookies-gdpr/
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@epo.gr.